پارک 400 دستگاه
عنوان پروژه پارک 400 دستگاه
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی
موضوع - کاربری فضای سبز
تاریخ

١٣٨٤

متراژ (مترمربع)

١٢٠٠٠

مکان پروژه سربندر