پارک کوهنورد
عنوان پروژه پارک کوهنورد
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری فضای سبز
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

٢٤٠٠٠

مکان پروژه زنجان