پارک فرهنگیان
عنوان پروژه پارک فرهنگیان
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری فضای سبز
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

٢٢٥٠٠

مکان پروژه زنجان