محور تفریحی توریستی گاوازنگ
عنوان پروژه محور تفریحی توریستی گاوازنگ
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری تفریحی توریستی
تاریخ

١٣٨٣

متراژ (مترمربع)

٩٨٠٠٠

مکان پروژه زنجان, گاوازنگ