محور تفریحی توریستی باغ رضوان
عنوان پروژه محور تفریحی توریستی باغ رضوان
کارفرما شهرداری ماهشهر
موضوع - کاربری محور تفریحی
تاریخ

١٣٨٥

متراژ (مترمربع)

١٦٣٠٠٠

مکان پروژه خوزستان - سربندر ١٣٨٥