طرح ساماندهی رودخانه گریاشان
عنوان پروژه طرح ساماندهی رودخانه گریاشان 
کارفرما سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان
موضوع - کاربری ساماندهی مسیر رودخانه
تاریخ

١٣٨٣

متراژ (مترمربع)

۱۷۰۰۰۰

مکان پروژه کردستان(سنندج)