تله کابین کلیبر
عنوان پروژه تله کابین کلیبر
کارفرما شرکت احداث صنعت
موضوع - کاربری تفریحی ورزشی
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

١٦٠٠٠

مکان پروژه آذربایجان شرقی(کلیبر)