مجموعه ورزشی منطقه آزاد چابهار
عنوان پروژه مجموعه ورزشی منطقه آزاد چابهار
کارفرما سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
موضوع - کاربری ورزشی
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

۳۰ هکتار

مکان پروژه منطقه آزاد چابهار