ساختمان چند منظوره ورزشی
عنوان پروژه ساختمان چند منظوره ورزشی
کارفرما اداره بنادر و دریانوردی آبادان
موضوع - کاربری ورزشی
تاریخ

١٣٩٠

متراژ (مترمربع)

١٤٠٠

مکان پروژه آبادان