استادیوم فوتبال 5000 نفری
عنوان پروژه استادیوم فوتبال 5000 نفری
کارفرما سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
(شرکت توسعه و  نگهداری اماکن ورزشی کشور)
موضوع - کاربری ورزشی
تاریخ

١٣٨٥

متراژ (مترمربع)

٢٥٠٠٠

مکان پروژه مازندران(نور)