استادیوم فوتبال 12000 نفری
عنوان پروژه استادیوم فوتبال 12000 نفری
کارفرما سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
(شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور)
موضوع - کاربری ورزشی
تاریخ

١٣٨٥

متراژ (مترمربع)

٣٥٠٠٠

مکان پروژه مازندران(قائمشهر)