گیت نفتی بندر
عنوان پروژه گیت نفتی بندر 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٨٦

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه خوزستان(بندر خرمشهر)