نماد ورودی شمالی
عنوان پروژه نماد ورودی شمالی
کارفرما سازمان زیباسازی شهر تهران 
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه تهران