نماد ورودی جنوبی
عنوان پروژه نماد ورودی جنوبی
کارفرما سازمان زیباسازی شهر تهران
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه تهران