نماد ورودی جاده قدیم کرج
عنوان پروژه نماد ورودی جاده قدیم کرج
کارفرما سازمان زیباسازی شهر تهران
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ 1388
متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه تهران