میدان گذرنامه
عنوان پروژه میدان گذرنامه 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی
موضوع - کاربری میدان و المان شهری
تاریخ

١٣٨٤

متراژ (مترمربع)

١٧٠٠

مکان پروژه بندر امام خمینی