میدان پتروشیمی
عنوان پروژه میدان پتروشیمی
کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
موضوع - کاربری میدان و المان شهری(مسابقه طراحی یادمان دفاع مقدس)
تاریخ ۱۳۹۳
متراژ (مترمربع)

۱۲۰۰

مکان پروژه بندر امام