میدان پاستور
عنوان پروژه میدان پاستور
کارفرما سازمان زیباسازی شهر تهران
موضوع - کاربری میدان و المان شهری(مسابقه طراحی نماد حجمی میدان پاستور تهران)
تاریخ

۱۳۹۳

متراژ (مترمربع)

۱۳۰۰

مکان پروژه تهران