میدان ورودی
عنوان پروژه میدان ورودی 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری نماد سازمان بنادر و دریانوردی کشور
تاریخ

١٣٨٥

متراژ (مترمربع)

٤٠٠٠٠

مکان پروژه بندر امام خمینی
[Hlink_Attach]    
[Hlink_Attach]