میدان ملل مرودشت
عنوان پروژه میدان ملل مرودشت
کارفرما
موضوع - کاربری میدان و المان شهری
تاریخ

١٣٨٥

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه فارس(مرودشت)