میدان صنعت
عنوان پروژه میدان صنعت
کارفرما سازمان زیباسازی شهر تهران
موضوع - کاربری میدان و المان شهری(مسابقه طراحی نماد حجمی میدان صنعت تهران)
تاریخ

۱۳۹۳

متراژ (مترمربع)

۱۹۰۰

مکان پروژه تهران