میدان تمدن مرودشت
عنوان پروژه میدان تمدن مرودشت
کارفرما -
موضوع - کاربری میدان و المان شهری
تاریخ

١٣٨٦

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه فارس(مرودشت)