میدان بسیج مرودشت
عنوان پروژه میدان بسیج مرودشت
کارفرما -
موضوع - کاربری میدان و المان شهری
تاریخ

١٣٨٤

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه فارس(مرودشت)