میدان انقلاب
عنوان پروژه میدان انقلاب 
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری میدان و المان شهری
تاریخ

١٣٨١

متراژ (مترمربع)

١٢٩٦٠٠

مکان پروژه زنجان