میدان انقلاب تهران
عنوان پروژه میدان انقلاب 
کارفرما سازمان زیباسازی شهر تهران
موضوع - کاربری میدان و المان شهری(مسابقه طراحی نماد حجمی میدان انقلاب تهران)
تاریخ

۱۳۹۳

متراژ (مترمربع)

۲۰۰۰

مکان پروژه تهران