محوطه سازی و ساختمان نگهبانی مجتمع مسکونی مهستان
عنوان پروژه محوطه سازیی مجتمع مسکونی مهستان
کارفرما شرکت آپارتمان سازی مهستان
موضوع - کاربری ساختمان و محوطه ورودی
تاریخ

١٣٨٦

متراژ (مترمربع)

٥٤٠٠

مکان پروژه تهران