سردر کارخانه سیمان
عنوان پروژه سردر کارخانه سیمان ونزوئلا 
کارفرما شرکت احداث صنعت
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٩٠

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه ونزوئلا