سردر میدان میوه و تره بار
عنوان پروژه سردر میدان میوه و تره بار
کارفرما سازمان میادین میوه و تره بار استان تهران
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٩١

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه تهران