سردر فیلیه
عنوان پروژه سردر فیلیه
کارفرما -
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٨٧

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه خوزستان(خرمشهر)