سردر غربی
عنوان پروژه سردر غربی 
کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

١٦٢٠٠

مکان پروژه عسلویه