سردر شمالی
عنوان پروژه سردر شمالی 
کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

٤٢٥٠٠

مکان پروژه عسلویه