سردر شرقی
عنوان پروژه سردر شرقی
کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

٣٣٥٠٠

مکان پروژه عسلویه