سردر سایت اداری
عنوان پروژه سردر سایت اداری
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ   ١٣٨٥
متراژ (مترمربع)

٣٠٠٠

مکان پروژه بندر امام خمینی           
[Hlink_Attach]