سردر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
عنوان پروژه سردر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
کارفرما

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه تهران