سردر اراضی پشتیبانی
عنوان پروژه سردر اراضی پشتیبانی
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری سردر ورودی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع)

٣٠٠٠٠

مکان پروژه بندر امام خمینی
[Hlink_Attach]