تابلو ورودی
عنوان پروژه تابلو ورودی تهران
کارفرما سازمان زیباسازی استان تهران
موضوع - کاربری تابلوی تبلیغاتی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه تهران