المان
عنوان پروژه المان 
کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
موضوع - کاربری المان شهری
تاریخ

١٣٨٧

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه عسلویه