المان میدان بسیج
عنوان پروژه المان میدان بسیج 
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری المان شهری
تاریخ

١٣٨٤

متراژ (مترمربع)

٨٩٥٠

مکان پروژه زنجان