نظارت عالیه بر شهرداری مناطق 11 گانه شرق
عنوان پروژه نظارت عالیه بر شهرداری مناطق 11 گانه شرق
کارفرما شهرداری تهران 
موضوع - کاربری نظارت عالیه 
تاریخ

١٣٩١

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه تهران
   
 
 


Larg Photo