عامل چهارم شهرداری منطقه 4
عنوان پروژه عامل چهارم شهرداری منطقه 4 
کارفرما شهرداری منطقه 4 تهران
موضوع - کاربری نظارت عالیه
تاریخ

١٣٩٠

متراژ (مترمربع) -
مکان پروژه تهران
   
 
 


Larg Photo