لابی
عنوان پروژه لابی
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری فرهنگی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع) ٢٠٠
مکان پروژه بندر امام