طراحی داخلی ساختمان شهید نوری راه آهن
عنوان پروژه طراحی داخلی ساختمان شهید نوری راه آهن
کارفرما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع - کاربری  معماری داخلی
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

۸۲۰۰

مکان پروژه تهران