توسعه ساختمان مرکزی بنادر و دریانوردی
عنوان پروژه توسعه ساختمان اداری مرکزی بنادر و دریانوردی تهران
کارفرما


سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران

موضوع - کاربری  معماری داخلی 
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

١٢٠٠٠ 

مکان پروژه تهران