بازسازی ساختمان های مرکزی و امور دریایی
عنوان پروژه بازسازی ساختمان های مرکزی و امور دریایی
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ ۱۳۹۳
متراژ (مترمربع)

۹۰۰۰

مکان پروژه بندر شهید رجایی