آمفی تئاتر
عنوان پروژه آمفی تئاتر
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری فرهنگی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع)

٢٤٥

مکان پروژه بندر امام