مجموعه مسکونی 75 واحدی
عنوان پروژه مجموعه مسکونی 75 واحدی
کارفرما شرکت تعاونی مسکن سازمان بنادر و دریانوردی کشور
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع)

٢٢٤٠٠

مکان پروژه تهران