مجموعه مسکونی 1080 واحدی
عنوان پروژه مجموعه مسکونی 1080 واحدی 
کارفرما تعاونی مسکن شرکت ها و سازمان های خرمشهر
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

١٣٨٧

متراژ (مترمربع)

سایت=٩٣٠٠٠
مجموع ساختمان ها=١٢٠٠٠٠

مکان پروژه خوزستان خرمشهر