مجموعه مسکونی جام جم چیتگر
عنوان پروژه مجموعه مسکونی جام جم چیتگر
کارفرما شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عمران پارس جام جم
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

۲۲۰۰۰

مکان پروژه تهران