مجتمع مسکونی 2053 واحدی
عنوان پروژه مجتمع مسکونی 2053 واحدی
کارفرما

سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان

موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع)

سایت=٤٨٥٠٠٠
مجموع ساختمان ها=٢١٠٠٠٠

مکان پروژه سربندر