مجتمع مسکونی صدف
عنوان پروژه مجتمع مسکونی صدف
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

سایت=٦٥٠٠
مجموع ساختمان ها=١٣٢٠٠

مکان پروژه بوشهر